News

OGŁOSZENIE

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W STRÓŻACH

ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego

 


Przedmiot zamówienia obejmuje: Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych i doświadczeniu zawodowym.

2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii wraz
z raportem uwzględniając wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent (opinia i raport w 5 egzemplarzach).

4. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego
i czas jego trwania.

5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:

1. Gotowość do udziału w posiedzeniu Rady Fundatorów biegłego rewidenta przed i po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta.

2. Gotowość do przekazywania Radzie Fundatorów informacji o problemach w systemie rachunkowości Fundacji.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione przez oferenta do podejmowania zobowiązań dotyczących realizacji umowy.

Oferty należy składać na adres Fundacji: (Stróże 413, 33-331 Stróże) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Sprawozdanie finansowe 2017" w terminie do dnia 2.02.2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 535 17 94- Główny Księgowy.


Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.

Donate Us