News

OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO IM. FUNDACJI POLSAT W STRÓŻACH

 

 

Prezes Fundacji Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Stróżach Stanisław Kogut ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego im. Fundacji Polsat w Stróżach, Stróże 51, 33-331 Stróże.

Termin składania dokumentów: 4 sierpnia 2017 roku.

Planowany termin i miejsce konkursu 5-11 sierpnia 2017 roku, Stróże 569.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 033 223.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania (dopuszcza się możliwość składania ofert przez osoby, które nie spełniają wszystkich wskazanych poniżej warunków):

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

a.           uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

b.           poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c.            życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający

w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej –

w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej –

w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d.           oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e.           oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f.            zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g.           oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h.           oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i.             oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

j.             oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1

i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1388, z późn. zm.);

k.            oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność

z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

l.             oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność

z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –

w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m.          oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,

o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U.

z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n.           oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o.           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, k, l.

Zaświadczenie lekarskie o którym mowa w pkt. 2 lit. f winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457).

 

4. Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Stróżach” w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku na adres:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych

33-331 Stróże 413

 

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i następnie odesłane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.

 

 

 

Stróże, 14 lipca 2017 roku

Attachements

Donate Us