Auctions

Ours Auctions

W wyniku przeprowadzenia zapytanie ofertowego (Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2020 r.) na zadanie pn.: „Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Stróże”  została wybrana oferta firmy IMSTUDIO.PL, ul. Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz, która w wyniku oceny uzyskała 100 punktów. 

Uczestnicy postępowania zostali powiadomieni o wyniku postępowania.

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania wraz z protokołem z Komisji Oceny Ofert jest do wglądu w biurze Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Read more

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2020 r. na zadanie: „Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Stróże”  do siedziby Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wpłynęły następujące oferty:

1. IMSTUDIO.PL, ul. Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz
2. INGBERG Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
3. FHU HAJDUGA, Stróże 116, 33-331 Stróże
4. FUH KG-PARTNERS, Korzenna 40, 33-322 Korzenna

Oferty powyższe wpłynęły w wymaganym terminie.

Inwestor w terminie 7 dni zamieści informację dotyczącą wyboru Wykonawcy.

Read more

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na pracach ziemnych, wykonaniu ścieżek/chodników, zasadzeniu drzew i krzewów, zasianiu trawy oraz zakupie i montażu tablic edukacyjnych i ławek w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, gminie Grybów, miejscowość Stróże (33-331 Stróże), na działkach ewidencyjnych nr 1118/2 i nr 1121/1.

Read more
«1»

Donate Us