Auctions

W wyniku przeprowadzenia zapytanie ofertowego (Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2020 r.) na zadanie pn.: „Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Stróże”  została wybrana oferta firmy IMSTUDIO.PL, ul. Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz, która w wyniku oceny uzyskała 100 punktów. 

Uczestnicy postępowania zostali powiadomieni o wyniku postępowania.

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania wraz z protokołem z Komisji Oceny Ofert jest do wglądu w biurze Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Donate Us