News

Nasza placówka realizuje grant nr.: OZ-431-1-135/20 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Hospicjum Stacjonarnego im. Chrystusa Króla w Stróżach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 60856 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji: Hospicjum Stacjonarne im. Chrystusa Króla w Stróżach będzie mogło prowadzić dalsze kompleksowe, a przede wszystkim bezpieczniejsze pod względem minimalizacji zarażenia chorobami zakaźnymi leczenie 31 pacjentów, a także zapewnić bezpieczną pracę 29 pracownikom Hospicjum poprzez wyposażenie ich w większą ilość tak potrzebnego i często niedostępnego sprzętu ochrony osobistej. Zakup sprzętu służącego do dezynfekcji pomieszczeń pomoże w utrzymaniu sterylności pokoi chorych, dyżurek medycznych a także wszystkich pomieszczeń w budynku Hospicyjnym. Zakupiona aparatura medyczna taka jak ssaki oraz koncentratory tlenu znacząco poprawi możliwości lecznicze Placówki w razie wystąpienia niewydolności krążeniowo-oddechowej lub innych dolegliwości/nieżytów ze strony układu oddechowego u pacjentów objętych opieką hospicyjną.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Attachements

Gallery

Donate Us