News

 Po trwającym blisko 1,5 roku procesie, w dniu 26 kwietnia 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zakończył się proces w sprawie z powództwa Lucyny S., byłej pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach – Hospicjum im. Ojca Pio oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego im. Fundacji Polsat.

 


W tej sprawie zarówno Sąd Rejonowy w Gorlicach jak i Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w całości podzielił stanowisko Fundacji o podstawie i zasadności zwolnienia Lucyny S., z uwagi na charakter i rozmiar naruszeń obowiązków pracowniczych. 
W dniu 28 września 2015 roku Lucyna S. złożyła odwołanie od złożonego jej wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego z uwagi na utratę zaufania do pracownika przez pracodawcę. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie było rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat Fundacji, a także sfotografowanie pacjentki Hospicjum im. Ojca Pio bez zgody rodziny pacjentki i posługiwanie się tą fotografią, w tym opublikowanie artykułu o Hospicjum im. Ojca Pio w miesięczniku „Głos Gorlic” nr 3/2015. 
Powódka Lucyna S. domagała się przywrócenia do pracy, ustalenia, że wobec niej stosowany był mobbing, zapłaty 5000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. 
Tak sformułowane roszczenie było przedmiotem rozpoznania Sądu Rejonowego 
w Gorlicach, Wydziału Pracy. W wyniku jej rozpoznania Sąd ten wyrokiem z dnia 5 grudnia 2016 roku oddalił powództwo w całości co do wszystkich roszczeń zgłoszonych przez powódkę. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podkreślił, iż: „należy stwierdzić, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę powódce były prawdziwe, konkretne i w pełni uzasadniały utratę zaufania do niej ze strony jej pracodawcy, a narastający konflikt zagrażał sprawnemu funkcjonowaniu nie tylko Hospicjum ale całej Fundacji i Zespołu”. Dalej Sąd I instancji podkreślił, iż wymienione zdarzenia i sytuacje istotnie miały miejsce z udziałem powódki lub 
z jej inspiracji (liczna korespondencja, skargi do organów podważających kompetencje przełożonych, konflikt z kierownictwem). Zdarzenia te stanowiły niedopuszczalną formę 
i postawę powódki podczas pracy, co utrudniało kontakty międzyludzkie, zaburzało współpracę z przełożonymi i mogło mieć wpływ na utratę zaufania rodziców dzieci do pracowników przedszkola. Co ważne, Sąd Rejonowy w Gorlicach uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane zgodnie z przepisami prawa, a wskazana w jego treści przyczyna w postaci utraty zaufania wobec powódki spowodowana była naruszeniem art. 100 Kodeksu pracy jest rzeczywista, konkretna i usprawiedliwia rozwiązanie umowy o pracę 
z powódką za wypowiedzeniem. 

Sąd też odniósł się do kwestii wykonania fotografii pacjentki Hospicjum im. Ojca Pio, podkreślając, że zachowanie powódki polegające na rozpowszechnianiu informacji na temat Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i sfotografowanie pacjentki bez zgodny jej rodziny i dalsze posługiwanie się tą fotografią mogło skutkować utratą zaufania i było naganne. Sąd szczególny nacisk w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 grudnia 2016 roku położył na okoliczność, że rozpowszechnione informacje były nieprawdziwe, a treść opublikowanego artykułu w mediach – w miesięczniku „Echo Gorlic nr 3/2015, jednoznacznie insynuująca, obraźliwa i lekceważąca w stosunku do przełożonych powódki i całej Fundacji. W ocenie tego Sądu powódka przekroczyła granice wypowiedzi poprzez użycie fotografii i artykułu, których wydźwięk jest złośliwy i insynuujący, a w jej zachowaniu zabrakło pewnej powściągliwości 
i zachowania granic dozwolonych przez normy społeczne oraz zasady etyki zawodowej. 
W podsumowaniu Sąd ten wskazał, że w okolicznościach sprawy, niemożliwa byłaby dalsza współpraca z powódką, a powódka w sposób jednoznacznie negatywny i pozbawiony szacunku opisała swoich przełożonych i współpracowników, insynuując szereg nadużyć nie znajdujących potwierdzenia w faktach. 

Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach z dnia 5 grudnia 2016 roku został utrzymany w całości przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, na wskutek apelacji powódki. Tym samym wszelkie roszczenia powódki zostały oddalone i uznane za bezpodstawne. Wyrok jest prawomocny.

W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować wszystkim - tak licznym ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas w tym ciężkim czasie trwania niniejszego procesu, 
w walce o prawdę, zachowanie dobrego imienia Fundacji i jej pracowników, a także przestrzeganie prawa, sprawiedliwość i uczciwość.

Gallery

Donate Us